बँकेत दरोडा

दरोडेखोरांच्या टोळीने बँकेत दरोडा घातला. बाहेर पडताना त्यांचा म्होरक्या एका बँक कर्मचा-याच्या समोर गेला.
म्होरक्या - आम्हाला दरोडा घालताना


पाहिलस ?
कर्मचारी - होय
म्हरोक्याने त्याला गोळी मारुन ठार केले.
त्यानंतर म्होरक्या दुस-या कर्मचा-याकडे गेला.
म्होरक्या - आम्हाला दरोडा घालताना पाहिलस ?
दुसरा कर्मचारी - मी नाही पाहिलं, पण माझ्या बायकोनं पाहिलयं.